فراخوان مزایده تزریقات و پانسمان دوشنبه، 20 فروردین 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره در نظر دارد تزریقات و پانسمان بیمارستان امام خمینی(ره) را از طریق مزایده به شرکتهای دارای صلاحیت و دارای مجوز واگذار نماید.

 

مدت زمان تحویل شرایط مزایده با افراد داوطلب:

از تاریخ نشر آگهی و تحویل اسناد 19/1/1397 لغایت 4/2/1397 می باشد

محل تحویل شرایط مزایده به افراد داوطلب:

استان کردستان-شهرستان دیواندره-خیابان امام خمینی(ره)-امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره

 

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 15/2/1397

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج):

استان کردستان-شهرستان دیواندره-خیابان امام خمینی(ره)-شبکه بهداشت و درمان- طبقه سوم- دبیرخانه حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره- کدپستی: 66418775156 و 66418751157

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان بایستی مبلغ شرکت در مزایده را بصورت چک معتبر بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38720546-087 تماس حاصل و یا مراجعه نمایند.

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان