آگهی مزایده عمومی(مرحله 3) دوشنبه، 7 خرداد 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی، امورات رختشویخانه و خیاطخانه بیمارستان سینا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

 

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:ازتاریخ نشرآگهی 3/3/97 لغایت 12/3/97

محل تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: استان کردستان شهرستان کامیاران- خیابان پرستار-بیمارستان سینا-واحد رختشویخانه و خیاطخانه کامیاران مراجعه نمایند

مدت زمان بازدید از محل: از تاریخ نشر آگهی 3/3/1397 لغایت 13/3/1397

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 17/3/1397

آدرس ارسال مدارک، اسنادمناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج): استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران(محرمانه) حراست کدپستی: 6631853141

*********************************

 

نوع ومبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واریز و ارائه نمایند.

*********************************

 

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات: الف-ب-ج): تشکیل کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ21/3/97 ساعت 10 در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و دارمان شهرستان کامیاران می باشد. ضمناً شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل وی ا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان hrrp://MUK.ac.ir مراجعه فرمایید.