برگزاری کارگاه مراقبت های داروئی یکشنبه، 13 خرداد 1397

کارگاه آموزشی با حضور کادر پرستاری ،مسئولین بخش ها ،پرستاران و سایر گروههای هدف در بیمارستان کوثر سنندج برگزار شد .

کارشناس دارویی معاونت " دکتر ابراهیمی " به بیان مباحث مراقبت های دارویی چون ایمنی داروها ،تداخلات فیزیکو شیمیایی داروها ،تداخلات دارویی کشنده ،حلالیت های داروئی و ناسازگاری های داروئی و... پرداختند.