آگهی مزایده عمومی شماره 2/1397 (نوبت دوم) پنجشنبه، 13 دی 1397

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی استان کردستان در نظردارد تعدادی از موتورسیکلت های اسقاط و خارج از رده خود را در اجرای ماده 91 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و برابر دستورالعمل موجود از طریق مزایده و با شرایط ذیل به مراکز اسقاط و بازیافت واجد شرایط و دارای مجوز فعالیت از معاونت نوسازی ناوگان و ستاد حمل و نقل سوخت کشور به فروش برساند.

¨      مهلت دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 1397/10/12لغایت 1397/10/20

¨ محل تحویل اسناد مزایده : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات مراجعه نمایند .

¨     آدرس محل بازدید از مورد مزایده: استان کردستان -شهرستان سنندج- خیابان اردلان- انبار مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-  شماره تماس 33166539-087- سالار افشاریان همراه 09183782583

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 1397/11/2

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683  

----------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات (پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 1397/11/6صبح روز شنبه  ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»