آگهی مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان شبکه بهداشت و درمان کامیاران چهارشنبه، 19 دی 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین اروژانس واحد تزریقات و پانسمان اورژانس را از طریق طریق مزایده ه شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب: ازتاریخ 97/10/4 لغایت 97/10/13

محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- جنب دادگستری - شبکه بهداشت و درمان کامیاران- واحد امور عمومی

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 97/10/16

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) اسناد مناقصه:

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستریدبیرخانه(محرمانه) واحدحراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران-کدپستی : 6631853141

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین بمبلغ 3/000/000 (سه میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل با اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات

صبح روز چهارشنبه  مورخ 1397/10/19 ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان کامیاران می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس(http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان