آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 19-1397 شنبه، 22 دی 1397

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

شماره 19-1397

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد به منظور تجهیز و راه اندازی آشپزخانه بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز نسبت به خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز از تولید کنندگان داخلی  با برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 1397/10/17 لغایت 1397/10/30

¨      محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  1397/11/11

¨      آدرس ارسال مدارک، اسناد مناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستانشهرستان سنندج میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدردبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683  

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 1397/11/16 صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

 ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./ 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»