رهبری

دکترای پژوهشی

گروه مهندسی بهداشت محیط با بهره گیری از تجربیات اساتید برجسته و توانمندی های گروه توانست به عنوان دومین دانشگاه کشور در سال 1391 اولین دوره دکترای پژوهشی بهداشت محیط با گرایشهای مختلف را آعاز نماید. در حال حاضر 7 دانشجو در گرایش های مختلف به شرح ذیل در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند.
1- آقای محمدباقر حیاتی (شیمی محیط)
2- آقای محمد احمدی جبلی (بیوتکنولوژی محیط)
3- آقای برهان منصوری (سم شناسی محیط)
4- خانم لیلی شفیعی (آموزش بهداشت محیط)
5- خانم پگاه بهمنی (بیوتکنولوژی محیط)
6- خانم سحر نبی زاده اصل (آموزش بهداشت محیط)
7- خانم مرضیه رشیدی پور (سم شناسی محیط)