رهبری

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط
 
 دکتر افشین ملکی (رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط و دبیر هیئت ممیزه دانشگاه)
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط  
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: PhD 
 
 
 
 
                           
 دکتر بهزاد شاهمرادی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: PhD
 
 Click here to download CV
 
 
 
 
 
 دکتر رضا رضایی  (مدیر گروه و معاون پژوهشی دانشکده)
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: PhD
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر سعید دهستانی اطهر (سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه)
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: PhD
 
 
 
 
 
 دکتر مهدی صفری
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: PhD
 
 
 
 
 
 
 
 
 مهندس اسمعیل قهرمانی 
مربی گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
 
 
 
 
مهندس هیوا دارایی
مربی گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
 
 
 
 
 
دکتر شادیه محمدی (مسئول EDO دانشکده)
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: بهداشت مواد غذایی
آخرین مدرک تحصیلی: PhD