رهبری

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دکتر امید گیاهی (مدیر گروه
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: متخصص طب کار و بیماریهای شغلی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
  
 
 
 
                         
 مهندس جمشید خوبی 
مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
 
 
  دکتر کمال الدین عابدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی: PhD
 
 
 
  دکتر ابراهیم محمدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: سم شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: PhD 
 
 
 مهندس ابراهیم درویشی
مربی  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا (PhD)