رهبری

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی
 
 دکتر طاهره پاشایی 
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی: PhD 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
  دکتر پروانه تیموری 
استاد گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی: PhD 
 
 
 
 
 
 
 
  آقای سیروس شهسواری 
مربی گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
 
 
 
 
 
 
  دکتر آرزو فلاحی (سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه) 
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی: PhD 
 
 
 
 
 
 
 
 
  خانم فریبا خیاطی
مربی گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد