رهبری

معرفی

تاریخچه

گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت فعالیت خود را آغاز نموده و همگام با توسعه دانشکده زمینه فعالیت گروه و تعداد اعضاء آن نیز افزایش یافته است. ماموریت این گروه آموزش نظری و عملی دانشجویان در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته طبق برنامه مصوب و سرفصل های پیش بینی شده در رشته های مرتبط با گروه به نحوی که دانشجویان این دانشکده از جدیدترین اطلاعات مورد نیاز عهده دار باشند.

رسالت و برنامه راهبردی گروه

تعریف رشته: بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است.دانشجویان آن در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانشجویان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم و مهارت و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

رسالت این رشته: آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راه کارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.

چشم انداز: فراگیران ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

سال پذیرش کارشناسی پیوسته: 1389

سال پذیرش کارشناسی ناپیوسته: 1390

اهداف

1. با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا باشند.

2. در چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.

3. از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند

جایگاه این رشته

دانشجویان رشته بهداشت عمومی در حرفه آینده خود در جامعه نقشهای زیر را بر عهده خواهند داشت:

1. نقش آموزشی: آموزش به افراد تحت پوشش

2. نقش پژوهش: کمک به پژوهش های کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور

3. نقش مراقبتی: شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد و تکامل کودکان، مراقبت از مادران باردارو...

نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی

کارشناسی پیوسته- کارشناسی ناپیوسته(کاردانی بهداشت خانواده و کاردانی مبارزه با بیماریها)

موقعیت شغلی و آینده فارغ التحصیلان: دانشجویان این رشته پس از فراغت از تحصیل در بخش دولتی؛ در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاه های شهری مشغول به فعالیت می باشند.

طول مقطع تحصیلی در کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 4 و 2 سال می باشد.

گرایشها و رشته ها برای ادامه تحصیل در این رشته: به طور کلی دانشجویان کارشناسان بهداشت عمومی می توانند دوره تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های مختلف به شرح ذیل ادامه دهند.

1.آموزش بهداشت 2.آمار زیستی 3. اپیدمیولوژی 4. اقتصاد بهداشت(گرایش توسعه بهداشت و درمان سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)5.اکولوژی انسانی 6. انفورماتیک پزشکی 7. ارزیابی فناوری سلامت (HTA)8. بهداشت و ایمنی مواد غذایی 9. تاریخ علوم پزشکی 10. حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 11. رفاه اجتماعی 12. زیست فن آوری پزشکی 13. سم شناسی 14. سلامت سالمندی 15. علوم تغذیه 16. علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 17. علوم بهداشتی در تغذیه 18.فیزیولوژی 19. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 20. فناوری اطلاعات سلامت 21. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 22. مهندسی بهداشت محیط 23. مدیریت توانبخشی 24. نانوتکنولوژی پزشکی.