رهبری

معاون آموزشی

معاون آموزشی
 
مهندس جمشید خوبی 
مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
پست الکترونیکی: jamshidkhoubi@muk.ac.ir
تلفن تماس: (داخلی 8466)- 33664645 - 087
نمابر: 33625131- 087
کدپستی: 13391- 66177