رهبری

شورای آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده به تناسب موارد ارجاعی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و تصمیم گیری در مورد دستورکار جلسه با نظر اعضا صورت می گیرد.

اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

1

دکتر امید گیاهی

دانشیار

رئیس دانشکده و مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 

2

دکتر رضا رضایی

استادیار

معاون پژوهشی

3

مهندس جمشید خوبی

مربی

معاون آموزشی 

4

دکتر افشین بهمنی

استادیار

مدیر گروه بهداشت عمومی

5

دکتر رضا رضایی

استادیار

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

6

دکتر شادیه محمدی

استادیار

مسئول EDO دانشکده

7

مهندس اسمعیل قهرمانی

مربی

عضو هیئت علمی دانشکده

8

دکتر کمال الدین عابدی

استادیار

دبیر شورا