رهبری

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت فراخور موارد ارجاعی تشکیل جلسه داده و اهم فعالیت آن در راستای تصویب عنوان پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد یا رساله دانشجویان دکترا می باشد.
 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

1

دکتر امید گیاهی

دانشیار

رئیس دانشکده و مدیر گروه بهداشت حرفه­ای 

2

دکتر رضا رضایی

استادیار

معاون پژوهشی 

3

مهندس جمشید خوبی

مربی

معاون آموزشی و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده

4

دکتر افشین بهمنی

استادیار

مدیر گروه بهداشت عمومی

5

دکتر کمال الدین عابدی

استادیار

ناظر پایان­ نامه ­ها و رساله­ های دانشکده

6

مهران برسن

-

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شروع تا پایان کارهای مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا دارای گامهایی است که دانجویان گرامی باید نسبت به تکمیل فرم های ارایه شده در جدول زیر در هر گام نسبت به تکمیل آن اقدام لازم را به عمل آورند. در صورت داشتن هرگونه ابهامی به سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه یا نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.
 
 
 "لیست فرم­های ضروری دانشجویان تحصیلات تکمیلی"

عنوان فرم

دانلود فرمهای مربوطه

ردیف

درخواست از استاد راهنما جهت پذیرش راهنمایی پایان نامه/رساله

فرم شماره یک

1

پیشنهاد موضوع پایان نامه/رساله

فرم شماره دو

2

پذیرش موضوع پایان نامه/رساله

فرم شماره سه

3

فرم گزارش سه ماهه

فرم شماره چهار

4

درخواست مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما

فرم شماره پنج

5

درخواست مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور

فرم شماره شش

6

درخواست مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده

فرم شماره هفت

7

موافقت مسئول آموزش با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره هشت

8

موافقت معاون آموزشی/تحصیلات تکمیلی دانشکده با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره نه

9

شرکت در جلسه دفاع از پایان­نامه انترنی/کارشناسی ارشد/PhD

فرم الف

10

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ب

11

تعهد رعایت حقوق معنوی اساتید توسط دانشجو در چاپ مقالات

فرم ج

12

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی درمورد نتایج پژوهش­های علمی

فرم د

13

آیین­نامه چاپ پایان­نامه/رساله­های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فرم ه

14

فرم صورتجلسه سمینار شش ماهه

فرم A

15

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری پژوهشی

فرم B

16

فرم گزارش ارزشیابی سرپرست کارآموزی

فرم C

17

شیوه کار پژوهشی پایان نامه/رساله

فرم D

18

دستورالعمل نگارش پایان نامه

فرم E

19

فرم درخواست ارائه سمینار شش ماهه

فرم F

20

فرم ارزشیابی پایان نامه

فرم G

21