رهبری

شرح وظایف

الف- برنامه ریزی آموزشی:

  انجام نیاز سنجی اعضای هیا ت علمی و جلب نظرات آنان

  تدوین  Course plan

 نظارت بر تدوین  Lesson plan

   ب- ارزشیابی:

  ارزشیابی درونی گروهها، اعضای هیات علمی وبررسی وضع موجود

 همکاری در برگزاری سالیانه جشنواره آموزشی شهید مطهری در سطح دانشکده ها

 جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشکده ها در خصوص تولید محتوا در زمینه آموزش مجازی

  همکاری در فرآیند فراخوان وجذب اعضای هیات علمی در سطح دانشکده ها

 پیگیری وهمکاری در زمینه راه اندازی رشته های جدید در سطح دانشکده ها

  بهبود ساختار وروش های ارزیابی و ارزشیابی دانشجو

 ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

 آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش

 برنامه ریزی و اجرای کارگاههای آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

  اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

   ج- پژوهش در آموزش:

   مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

 مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

  د-تشویق به استفاده از روش های نوین و موثر آموزشی:

 بررسی روش های فعلی مورد استفاده

  مشارکت در آموزش روش های نوین

 برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و در گیر نمودن آنها در فعالیتهای واحد