رهبری

معرفی

معرفی EDO 

دفتر توسعه آموزش به عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه های آموزشیدانشگاه دارای شرح وظایف زیر می­باشد:

*       - همکاری در ارتقای توانمندی­های اعضای هیئت علمی در زمینه­های مختلف آموزش علوم پزشکی

*       - همکاری در اجرا و ارایه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی در دانشکده بهداشت 

*       - ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح­های پژوهش در آموزش

*       - ارایه مشاوره در زمینه­های مختلف فرآیند یاددهی یادگیری، اجرای روش­های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی

*       - شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده بهداشت