رهبری

رسالت

*       دفتر توسعه آموزش به ­منظور ارتقای کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست ­های مرکز مطالعات و توسعه آموزش، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، به­ طور عمده به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ­ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید، ارزشیابی و آموزش مداوم می ­پردازد. این واحد در راستای دستیابی به اهداف خود، بر آن است تا اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورد:

*       1- بهینه ­سازی و توسعه کیفی برنامه ­های آموزشی و درسی

*       2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیت علمی

*       3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی و بازخورد نتایج آن

*       4- هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش درحوزه آموزش

*       5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

*       6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمون­های تئوری و عملی

*       7- تقویت برنامه­ های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه