رهبری

کمیته اخلاق

 
 
  
 
 

اعضای کمیته اخلاق دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

1

دکتر آرزو فلاحی

استادیار

رئیس کمیته اخلاق

2

دکتر افشین ملکی

استاد

عضو کمیته اخلاق

3

دکتر رضا رضایی

استادیار

عضو کمیته اخلاق

4

دکتر امید گیاهی

دانشیار

عضو کمیته اخلاق

5

دکتر طاهره پاشایی

استادیار

عضو کمیته اخلاق

6

دکتر رضا رضایی

استادیار

عضو کمیته اخلاق

7

آقای سیروس شهسواری

مربی

عضو کمیته اخلاق