رهبری

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی
 
 
دکتر رضا رضایی
استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط 
پست الکترونیکی: -
تلفن تماس: (داخلی 8516)- 33664645 - 087
نمابر: 33625131- 087
کدپستی: 13391- 66177