رهبری

شورای پژوشی دانشکده

شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در راستای بررسی پروپوزالهای ارجاعی اعضای محترم هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی، و نیز پروپوزالهای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه می دهد.  
 
 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

1

دکتر امید گیاهی

دانشیار

رئیس دانشکده و مدیر گروه بهداشت حرفه ای

3

دکتر رضا رضایی

استادیار

معاون پژوهشی

2

مهندس جمشید خوبی

مربی

معاون آموزشی

4

دکتر رضا رضایی

استادیار

          مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

5

دکتر افشین بهمنی

استادیار

مدیر گروه بهداشت عمومی

6

دکتر پروانه تیموری

استاد

عضو هیئت علمی دانشکده

7

دکتر سعید دهستنانی­ اطهر

استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده

8

آقای سیروس شهسواری

مربی

عضو هیئت علمی دانشکده