رهبری

آزمایشگاه ها

دانشکده بهداشت در حال حاضر دارای چهار آزمایشگاه (شیمی محیط زیست، میکروبیولوژی محیط زیست، آلودگی هوا، و آزمایشگاه زباله) و یک آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته می باشد که جهت قابلیت ارایه خدمات به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، اساتید دانشکده و سایر پژوهشگران را دارند. 
همچنین امکان ارایه خدمات به سایر ادارت و یا متقاضیان را دارد که شرح خدمات و نوع دستگاه های موجود به زودی بر روی سامانه قرار خواهد گرفت.
 
 
 

آقای دکتر رضا رضایی سرپرست آزمایشگاه ها