رهبری

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده
 
دکتر امید گیاهی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
پست الکترونیکی: omidgi71@yahoo.com