رهبری
شورای پژوهشی دانشکده
 
اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی 

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر بهرام نیکخو

ریاست دانشکده پزشکی

دکتر یدا... زارع زاده

مدیر گروه زبان انگلیسی و دروس عمومی دانشکده پزشکی

دکتر بهزاد محسن پور

معاون آموزش پزشکی عمومی

و تخصصی دانشکده پزشکی

دکتر کامبیز حسن زاده

مدیر گروه فیزیولوژی و

فارماکولوژی دانشکده پزشکی

دکتر فردین فتحی

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

دکتر عبدالرحیم افخم زاده

مدیر گروه پزشکی

اجتماعی دانشکده پزشکی

دکتر محمد باقر خادم عرفان

معاون آموزش علوم پایه و

تحصیلات تکمیلی علوم

پایه دانشکده پزشکی

دکتر محمد سعد فرقانی

معاون آموزشی مرکز پزشکی ،

آموزشی و درمانی توحید

عزیزا... ایزدی

معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی

دکتر نرگس شمس علیزاده

معاون آموزشی مرکز پزشکی،

آموزشی و درمانی قدس

دکتر کامبیز یزدان پناه

مدیر گروه  آموزشی

داخلی دانشکده پزشکی

ـــــ

مسئول آموزش دانشکده پزشکی

دکتر برهان مرادویسی

مدیر گروه آموزشی

کودکان دانشکده پزشکی

دکتر کریم ناصری

مسئول EDO دانشکده پزشکی

دکتر مدبر آراسته

مدیر گروه آموزشی

روانپزشکی دانشکده پزشکی

 

دکتر فرزاد اعلا

مسئول اساتید راهنما

دانشکده پزشکی

دکتر جعفر مبلغی

مدیر گروه آموزشی جراحی

دانشکده پزشکی

معاون آموزشی مرکز پزشکی،

آموزشی و درمانی بعثت

شهلا احمدیان

کارشناس آموزش دانشکده پزشکی

دکتر شعله شاه غیبی

مدیر گروه آموزشی زنان

و زایمان دانشکده پزشکی

دکتر فایق یوسفی

عضو هیأت علمی  گروه آموزشی روانپزشکی  دانشکده پزشکی

دکتر حامد ستوده

مدیر گروه آموزشی طب

اورژانس دانشکده پزشکی

نسرین خدامرادی

دبیر شورای پژوهشی

تحصیلات تکمیلی

دانشکده پزشکی

دکتر نادر اسماعیل نسب

مدیر گروه آمار و

اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی

شهلا احمدیان

کارشناس کارآموزی

و کارورزی دانشکده پزشکی

 
وظایف شورای پژوهشی دانشکده

1-       تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

2-        بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای  پژوهشی دانشگاه

3-        بررسی و اظهار نظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‌دهد

4-       برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاون محترم پژوهشی دانشگاه ابلاغ می‌گردد

5-        تهیه ، تدوین و بازنگری آیین نامه های مختلف پژوهشی مرتبط با انجام پایان نامه های دانشجویی

6-       بررسی و تصویب نهایی  پایان نامه های دانشجویان پزشکی عمومی و تخصصی در سقف مصوب دانشکده

7-       - ارجاع آندسته از پایان نامه هایی که بالاتر از سقف مصوب دانشکده هستند به شورای پژوهشی دانشگاه جهت بررسی و تصویب به صورت پایان نامه و طرح

8-       بررسی و تصویب اولیه طرح های پژوهشی در سقف مصوب دانشکده

9-        ارجاع آندسته از طرحهای پژوهشی که بالاتر از سقف مصوب دانشکده هستند به شورای پژوهشی دانشگاه جهت بررسی و  اظهار نظر نهایی

10-   نظارت بر روند صحیح  انجام پایان نامه های دانشجویی

11-    نظارت بر طرح های پژوهشی

12-    بررسی  درخواستهای مرتبط با شرکت اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده جهت حضور در کنگره ها و همایشهای داخلی و خارجی و در صورت لزوم ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه

13-    بررسی و  رسیدگی به کلیه درخواست‌ها و نامه‌های ارجاع شده با ماهیت پژوهشی از طرف دانشجویان و اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده