رهبری
کارشناسان پژوهش
   
 نام ونام خانوادگی سمت پست الکترونیک
نسرین خدامرادی کارشناس و دبیر پژوهشی شوراهای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی   pajohesh_dpezeshki@muk.ac.ir
 آرزو شکوهی  کارشناس پژوهش 
 

 

شرح وظایف:

1-        بررسی پروپوزالهای ارسالی مرتبط با طرحهای تحقیقاتی و  پایان نامه ها ( از نظر دارا بودن  صورتجلسه گروه و فرم تاییدیه استاد محترم راهنما)

2-        تهیه چکیده مربوط به هر پروپوزال جهت تسهیل فرایند بررسی در شورای پژوهشی دانشکده

3-        نوشتن صورتجلسه مربوط به نتیجه بررسی درخواستها و پروپوزالهای مطرح شده در هر جلسه

5-        تنظیم و نگارش قرارداد مربوط به انجام پایان نامه در دو نسخه و هماهنگی با مجری محترم طرح ، معاون پژوهشی و ریاست دانشکده جهت امضای آن

6-        ارسال قراردادهای تکمیل امضا شده به واحد بودجه دانشگاه جهت تامین بودجه لازم برای انجام پایان نامه

7-        بررسی درخواستهای ارجاعی از طرف ریاست یا معاونین محترم دانشکده جهت طرح در شورا

8-        تهیه پرونده پژوهشی برای  هر یک از دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف و بایگانی تمامی مدارکی مرتبط با فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از جمله:  درخواستهای پژوهشی،  گزارشهای سه ماهه یا شش ماهه مربوط به میزان  پیشرفت کار پایان نامه ها، تصویر فاکتورهای خرید مواد، گواهی پرداختها در زمانهای مختلف ، صورتجلسه مرتبط با هر پایان نامه و سایر مستندات پژوهشی دانشجویان

9-        اعلام پایان مهلت انجام پایان نامه به آن دسته از دانشجویان و اساتید راهنمایی که پایان نامه آنها در زمان مصوب به انجام نرسیده است تا نسبت به تمدید آن اقدام کنند

10-      ارجاع بعضی از پروپوزال‌ها به مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه برای بررسی تخصصی آنها با هماهنگی معاون محترم پژوهشی دانشکده

11-      بررسی اصلاحات انجام شده در پروپوزال‌ها بر اساس مصوبات شوراهای پژوهشی یا تحصیلات تکمیلی در هر جلسه  و ارائه نتیجه آن در جلسه بعدی شورا

12-      هماهنگی ، تنظیم و نوبت دهی به جلسات دفاع بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده، مطابق فلوچارت دفاع از پایان نامه از جمله :اخذ تاییدیه از استاد محترم راهنما و مشاور امور پایان نامه های دانشکده، مدرک مرتبط با اعلام وصول مقاله ( در مورد دانشجویان Ph.D پذیرش یا مقاله چاپ شده) 

13-      شرکت مرتب در جلسه های دفاع از پایان نامه بعنوان نماینده دانشکده و به منظور ثبت نمرات اعضای محترم هیات بررسی گزارش نهایی و دفاع از پایان نامه

14-      انجام مراحل مربوط به دادن تسویه حساب پژوهشی به دانشجویان از جمله دریافت نسخه صحافی شده  پایان نامه  و اطمینان از اپلود شدن فایل پایان نامه در سامانه پژوهشی دانشگاه توسط استاد محترم راهنما (مجری طرح )

15-        ثبت عناوین هر یک از پایان نامه ها بر اساس تاریخ دفاع با ذکر مشخصات دقیق نظیر  مشخصات مجری و دانشجو در یک فایل اکسل

16-      تنظیم دستور کار شورای پژوهشی

17-      انجام مکاتبات مرتبط با درخواستهای مصوب شده در شورا

18-      بررسی فاکتورهای آزمایشگاهی مرتبط با هر پایان نامه و نوشتن گواهی پرداخت

19-      ثبت جوابیه و مصوبات شوراها در سامانه پژوهشی

20-      بررسی ظرفیت اساتید راهنما جهت پذیرش دانشجویان جدید بر اساس آئین نامه مصوب

21-      انجام سایر امور محوله با تشخیص ریاست یا معاون محترم پژوهشی دانشکده