رهبری
برنامه انتخاب واحد دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپات ترمهای اول و دوم در نیمسال دوم 97-96

برنامه انتخاب واحد دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپات ترمهای اول و دوم در نیمسال دوم  97-96

 

 

ردیف

کد درس

گروه

طول دوره

ساعت

نام درس

واحد

زمان تشکیل کلاسها

مسئول درس

زمان امتحان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تاریخ

ساعت

1

20144

1

فروردین  18-19-20-25-26-27

و اردیبهشت   1-2-3

36

فیزیوپاتولوژی کلیه

(ترم اول)

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر انور محمدی بانه

08/02/97

12

2

20142

1

9-10-15-16-17-22-23-24-29-30 اردیبهشت

40

فیزیوپاتولوژی قلب

(ترم اول)

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر خالد نقشبندی

 

05/03/97

12

3

20143

1

خرداد 6-7-12-13-19-20-21-27-28

و تیر 2

40

فیزیوپاتولوژی گوارش

(ترم اول)

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر فرشاد

 شیخ اسماعیلی

07/04/97

12

4

20146

1

تیر  9-10-11-12-13-16-17-19-20

36

فیزیوپاتولوژی  غدد

(ترم اول)

2

12-8

12-8

12-8

12-8

12-8

 

دکتر لطف ا... ساعد

01/05/97

12

5

20141

1

15 فروردین !  10خرداد

72

 سمیولوژی

(ترم اول)

4

 

 

 

 

12-8

12-8

دکتر پدرام عطایی

13/04/97

12

6

20904

1

14 فروردین!8 خرداد

36

فارماکولوژی (1)

(ترم اول)

2

 

 

 

10-8

 

 

دکتر کامبیز حسن زاده

20/05/97

12

7

20145

1

اسفند  5-6-7-8-9-12-13-14 -15

 

32

فیزیوپاتولوژی ریه

(ترم دوم)

2

12-8

12-8

12-8

12-8

12-8

 

دکتر صباح

حسنی

26/12/96

12

8

20148

1

فروردین 18-19-20-25-26-27

و اردیبهشت  1-2-3

36

فیزیوپاتولوژی روماتولوژی

(ترم دوم)

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر کورش

شیخ احمدی

15/02/97

12

9

20147

1

اردیبهشت 16-17-22-23-24-29-30-31

 و  خرداد 5

36

فیزیوپاتولوژی خون

(ترم دوم)

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر بایزید قادری

12/03/97

12

10

20905

1

14 فروردین ! 8 خرداد

36

فارماکولوژی (2)

(ترم دوم)

2

 

 

 

12-10

 

 

دکتر کامبیز حسن زاده

10/05/97

12

11

20141

1

15 فروردین!10 خرداد

72

 

 سمیولوژی

(ترم دوم)

4

 

 

 

 

12-8

12-8

دکتر پدرام عطایی

13/04/97

12

 

تـوجـه : تاریخ امتحانات به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

   آموزش دانشکده پزشکی