رهبری
برنامه انتخاب واحد دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپات ترمهای اول و دوم در نیمسال دوم 98-97

برنامه انتخاب واحد دانشجویان رشته پزشکی ترم اول  مقطع فیزیوپات در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 

 

ردیف

کد درس

گروه

طول دوره

ساعت

نام درس

واحد

زمان تشکیل کلاسها

مسئول درس

زمان امتحان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تاریخ

ساعت

1

20144

1

17-18-19-24-25-26 فروردین

1-2-7 اردیبهشت

36

فیزیوپاتولوژی کلیه

 

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر انور محمدی بانه

14/02/97

12

2

20146

1

22-23-28-29-30 اریبهشت

4-6-11-12 خرداد

36

فیزیوپاتولوژی  غدد

 

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر لطف ا... ساعد

18/03/98

12

3

20142

1

19-20-25-26-27 خرداد

1-2-3-8-9 تیر

40

فیزیوپاتولوژی  قلب

 

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر خالد نقشبندی

16/04/98

12

4

20143

1

17-22-23-24-29-30-31 تیر

5-6-7 مرداد

40

فیزیوپاتولوژی  گوارش

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر فرشاد شیخ اسماعیلی

30/05/98

12

5

20904

1

از 20 فروردین 98 لغایت 11 تیر 98

36

فارماکولوژی (1)

2

 

 

 

19-16

 

 

دکتر کامبیز حسن زاده

01/05/98

12

6

20141

1

از 21 فروردین 98 تا 23 خرداد 98

72

سمیولوژی

4

 

 

 

 

12-8

12-8

دکتر پدرام عطایی

23/05/98

12

 

 

تـوجـه : تاریخ امتحانات به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

   آموزش دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه انتخاب واحد دانشجویان رشته پزشکی ترم دوم مقطع فیزیوپات در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 

 

ردیف

کد درس

گروه

طول دوره

ساعت

نام درس

واحد

زمان تشکیل کلاسها

مسئول درس

زمان امتحان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تاریخ

ساعت

3

20148

1

4-5-6-7-11-12-13-14-18 اسفند 97

36

فیزیوپاتولوژی روماتولوژی

2

12-8

12-8

12-8

12-8

 

 

دکتر کوروش شیخ احمدی

26/12/97

12

1

20147

1

17-18-19-24-25-26 فروردین

1-2-7 اردیبهشت

36

فیزیوپاتولوژی  خون

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر بایزید قادری

21/02/98

12

2

20145

1

22-23-28-29-30 اردیبهشت

4-6-11 خرداد

32

فیزیوپاتولوژی ریه

 

2

12-8

12-8

12-8

 

 

 

دکتر صباح حسنی

25/03/98

12

4

20191

1

از 20 فروردین 98 تا 11 تیر 98

36

فارماکولوژی (2)

2

 

 

 

10-8

 

 

دکتر کامبیز حسن زاده

15/05/98

12

5

20141

1

از 21 فروردین 98 تا 23 خرداد 98

72

سمیولوژی

4

 

 

 

 

12-8

12-8

دکتر پدرام عطایی

23/05/98

12

 

 

تـوجـه : تاریخ امتحانات به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

   آموزش دانشکده پزشکی

برنامه انتخاب واحد ، کلاسها و امتحانات دانشجویان پـزشکـی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 

برنامه انتخاب واحد ، کلاسها و امتحانات دانشجویان ترم اول  پـزشکـی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف

کد درس

گروه

نام درس

واحد

زمان تشکیل کلاسها

نام استاد

زمان امتحان

نظری

عملی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تاریخ

ساعت

1

20401

1

مقدمات علوم تشریح

24/2

24/0

 

 

16-14 خ

18-16 ب

10-8 نظری

 

 

خانمها دکتر عذرا ا... ویسی-دکتر پروین ثابتی- محمد جعفر رضائی

05/11/98

10-30/8

2

20402

1

فیزیولوژی سلول

82/0

ـ

 

 

 

 

10-8

 

خانم دکتر فروزان حسینی

28/10/98

10-30/8

3

20403

1

اصول خدمات سلامت

53/1

ـ

 

 

 

 

12-10

 

آقای دکتر عبیدا... فرجی

25/10/98

10-30/8

4

20404

1

بیوشیمی مولکول و سلول

88/1

44/0

12-10 عملی

10-8 نظری

 

12-10 عملی

 

 

آقایان دکتر محمد عبدی- دکتر ذکریا

وهاب زاده

21/10/98

10-30/8

5

20405

1

آداب پزشکی (1)

ـ

5/0

 

 

 

 

 

12-8

آقای دکتر بهزاد محسن پور-خانمها  دکتر بهار موسس غفاری- دکتر سیده اسرین سیدالشهدایی

11/10/98

9-30/8

6

20406

1

روانشناسی سلامت

2

ـ

 

12-10

 

 

 

 

آقای دکتر فایق یوسفی

24/10/98

12-30/10

7

99123

1

زبان انگلیسی عمومی

3

ـ

13-12

 

10-8

 

 

 

آقایان دکتر محی الدین امجدیان دکتر مجید شفیعیان

01/11/98

10-30/8

8

99122

1

زبان فارسی

3

ـ

18-15

 

 

 

 

 

آقای بهرامی

08/11/98

10-30/8

9

99133

11

اندیشه اسلامی (1)

2

ـ

 

 

12-10

 

 

 

حاج آقای خداداد عاصمی

06/11/98

10-30/8

10

99116

11

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

ـ

 

16-14

 

 

 

 

حاج آقا موسوی

30/10/98

10-30/8

 

 

 

جمع واحدهای انتخابی

65/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل کلاسها : (خ = خواهران                                ب = برادران                                             ک = کلاس)

شروع کلاسها :                                                                 

 

99141 زبان کردی --- امتحان مورخ 22/10/98 ساعت 12-30/10 دوشنبه ها ساعت 15-13

 

برنامه انتخاب واحد ، کلاسها و امتحانات دانشجویان ترم دوم  پـزشکـی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف

کد درس

گروه

نام درس

واحد

زمان تشکیل کلاسها

نام استاد

زمان امتحان

نظری

عملی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تاریخ

ساعت

1

20407

1

علوم تشریح اسکلتی عضلانی

75/1

6/0

10-8

 

 

16-14 عملی

 

 

خانم دکتر سارا امینی

23/10/98

10-30/8

2

20408

1

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

1

48/0

 

12-10

 

16-14 عملی

 

 

آقای دکتر مرتضی ابوذری پور

21/10/98

12-30/10

3

20409

1

علوم تشریح دستگاه تنفس

47/0

24/0

 

12-10

 

16-14 عملی

 

 

آقای دکتر مرتضی ابوذری پور

21/10/98

12-30/10

4

20410

1

علوم تشریح سیستم اداری تناسلی

8/0

29/0

 

 

10-8

16-14 عملی

 

 

آقای دکتر مرتضی ابوذری پور

23/10/98

10-30/8

5

20411

1

فیزیولوژی قلب

47/0

05/0

 

10-8

 

 

 

 

آقای دکتر صلاح الدین احمدی

02/11/98

10-30/8

 

20412

1

فیزیولوژی تنفس

59/0

12/0

 

 

 

 

12-10

 

آقایان دکتر صلاح الدین احمدی – دکتر مسعود علاسوند

29/10/98

10-30/8

6

20413

1

فیزیولوژی گردش خون

12/1

12/0

 

10-8

 

 

 

 

آقای دکتر صلاح الدین احمدی

02/11/98

10-30/8

7

20414

1

فیزیولوژی خون

29/0

05/0

 

 

 

 

12-10

 

آقای دکتر صلاح الدین احمدی-خانم دکتر لیلا پیرمرادی

29/10/98

10-30/8

8

20415

1

فیزیولوژی کلیه

7/0

12/0

 

 

 

 

12-10

 

خانم دکتر لیلا پیرمرادی

29/10/98

10-30/8

9

20416

1

بیوشیمی دیسپلین (متابولیسم)

29/1

44/0

 

 

 

10-8

 

 

آقای دکتر محمد سعید هخامنشی

06/11/98

10-30/8

10

20420

1

ایمنی شناسی پزشکی

76/1

24/0

 

 

18-16 عملی

30/11-10

 

 

آقایان دکتر جلیلی- رحمانی - امینی

25/10/98

12-30/10

11

20418

1

آداب پزشکی (2)

ـ

5/0

 

 

 

 

 

12-8

دکتر سیده اسرین سیدالشهدایی-دکتر بهار موسس غفاری

11/10/98

10-30/9

12

20419

1

زبان تخصصی پزشکی (1)

3

ـ

12-10

 

 

 

10-8

 

دکتر یدا... زارع زاده

08/11/98

12-30/10

13

99111

11

اخلاق اسلامی

2

ـ

 

 

16-14

 

 

 

حاج آقا یادگاری

22/10/98

10-30/8

14

99108

13-11 ب 14-12 خ

تربیت بدنی (1)

5/0

5/0

16-14

خ

 

 

18-16 ب

13-30/11 ب

18-14 خ

 

آقای علی بابازاده خانمها سحر اصغر نژاد-خانزادپور

24/10/98

12-30/10

 

 

 

جمع واحدهای انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل کلاسها : (خ = خواهران                                ب = برادران                                             ک = کلاس)

شروع کلاسها :                                                                 

 

 

برنامه انتخاب واحد ، کلاسها و امتحانات دانشجویان ترم سوم پـزشکـی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف

کد درس

گروه

نام درس

واحد

زمان تشکیل کلاسها

نام استاد

زمان امتحان

نظری

عملی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تاریخ

ساعت

1

20421

1

علوم تشریح سیستم اعصاب

45/1

45/0

16-14

 

 

 

 

 

آقای دکتر کیوان مرتضایی

23/10/98

12-30/10

2

20422

1

علوم تشریح سروگردن

2/1

5/0

 

 

 

 

10-8

 

آقای دکتر عرفان دانشی

22/10/98

10-30/8

3

20423

1

علوم تشریح سیستم حواس ویژه

8/0

1/0

16-14

 

 

 

 

 

آقای دکتر کیوان مرتضایی

23/10/98

12-30/10

4

20424

1

علوم تشریح دستگاه گوارش

5/1

5/0

 

10-8

 

 

 

 

آقای دکتر مرتضی ابوذری پور

24/10/98

10-30/8

5

20425

1

علوم تشریح غدد درون ریز

25/0

15/0

 

 

 

 

10-8

 

آقای دکتر عرفان دانشی

22/10/98

10-30/8

6

20426

1

فیزیولوژی گوارش

59/0

11/0

 

 

12-10

 

 

 

آقای دکتر محمدرامان مولودی

30/10/98

12-30/10

7

20427

1

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

39/1

11/0

12-10

 

 

 

 

 

آقای دکتر احمدی

01/11/98

12-30/10

8

20431

1

فیزیولوژی غدد و تولید مثل

2/1

1/0

 

 

12-10

 

 

 

آقای دکتر اسماعیل ایزدپناه

30/10/98

12-30/10

9

20428

1

بیوشیمی هورمونها

7/0

ـ

 

12-10

 

 

 

 

آقای دکتر محمد سعید هخامنشی

05/11/98

12-30/10

10

20429

1

بیوشیمی کلیه

2/0

ـ

 

12-10

 

 

 

 

آقای دکتر محمد سعید هخامنشی

05/11/98

12-30/10

11

20430

1

باکتری شناسی پزشکی

41/2

59/0

10-8

 

10-8

12-8 عملی

 

 

گرو.ه باکتری شناسی

28/10/98

10-30/8

12

20432

1

آداب پزشکی (3)

ـ

5/0

 

 

 

 

 

12-8

خانم دکتر بهار مؤسس غفاری

11/10/98

11-30/10

13

20433

1

زبان تخصصی (2)

3

ـ

 

 

 

 

13-10

 

آقای دکتر یدا... زارع زاده

07/11/98

12-30/10

14

99135

11

تفسیر موضوعی قرآن

2

ـ

 

16-14

 

 

 

 

عباس زاده

08/11/98

12-30/10

 

 

 

جمع واحدهای انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل کلاسها : (خ = خواهران                                ب = برادران                                             ک = کلاس)

شروع کلاسها :                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه انتخاب واحد ، کلاسها و امتحانات دانشجویان ترم چهارم پـزشکـی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف

کد درس

گروه

نام درس

واحد

زمان تشکیل کلاسها

نام استاد

زمان امتحان

نظری

عملی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تاریخ

ساعت

1

20434

1

ویروس شناسی

1

ـ

 

 

10-8

 

 

 

آقای دکتر خدابندلو

21/10/98

12-30/10

2

20435

1

انگل شناسی

2

ـ

 

16-14

 

12-8 عملی

 

 

آقایان دکتر زمینی-دکتر وهابی دکتر فرزاد اعلا-دکتر محمدباقرخادم عرفان

23/10/98

12-30/10

3

20436

1

قارچ شناسی

1

ـ

 

12-10

 

 

 

 

دکتر وهابی دکتر فرزاد اعلا

24/10/8

10-30/8

4

20437

1

اصول اپیدمیولوژی

2

ـ

 

 

12-10

 

 

 

آقای دکتر قباد مرادی

06/11/98

10-30/8

5

20438

1

ژنتیک پزشکی

2

ـ

 

 

 

 

 

10-8

آقای دکتر محمد رضا عبدالملکی

01/11/98

10-30/8

6

20439

1

فیزیک پزشکی

2

ـ

10-8

 

 

 

12-10

 

آقای دکتر یاراحمدی

28/10/98

12-30/10

7

20440

1

آداب پزشکی 4

5/.

ـ

 

 

 

 

 

12-10

خانم دکتر بهار مؤسس غفاری

11/10/98

12-30/11

8

20441

1

اصول کلی تغذیه

2

ـ

12-10

 

 

 

 

 

آقای دکتر محمدی

08/11/98

10-30/8

9

99118

1

انقلاب اسلامی ایران

2

ـ

16-14

 

 

 

 

 

آقای دکتر خداویسی

02/11/98

12-30/10

10

99115

13-11ب

14-12خ

تربیت بدنی 2

1

ـ

 

 

10-8 خ

 

16-14 خ

18-16 ب

 

آقای علی بابازاده خانم  سحر اصغر نژاد- شهسواری - رضائی

ــ

ــ

11

99134

11

اندیشه اسلامی 2

-

 

ـ

 

 

12-10

 

16-14

 

آقا کامرانی

29/10/98

12-30/10

 

 

 

جمع واحدهای انتخابی

5/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل کلاسها : (خ = خواهران                                ب = برادران                                             ک = کلاس)

شروع کلاسها :