رهبری
برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی (کوریکولوم)

کوریکولومها

برنامه آموزشی بازنگری شده کارورزی دوره دکتری عمومی پزشکی
برنامه آموزشی بازنگری شده کارآموزی دوره دکتری عمومی پزشکی ( بخش اول)
برنامه آموزشی بازنگری شده کارآموزی دوره دکتری عمومی پزشکی(بخش دوم)
برنامه آموزشی بازنگری شده دوره دکتری عمومی پزشکی