رهبری
علوم پایه و فیزیوپاتولوژی
برنامه دروس مقطع علوم پایه رشته پزشکی
برنامه انتخاب واحد دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپات در نیمسال اول 96-95
برنامه انتخاب واحد ، کالسها و امتحانات دانشجویان ترم اول پـزشکـی نیمسال اول 96-9
برنامه هفتگی مقطع علوم پایه رشته پزشکی – نیمسال دوم 97-96
برنامه فیزیوپاتولوژی ریه دانشجویان پزشکی در اسفند 96
آزمون علوم پایه
منابع امتحان جامع علوم پایه پزشکی- رشته دکترای پزشکی عمومی اسفند 95
منابع مرجع مرتبط با درس ایمنی شناسی، درسنامه های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دستورالعملهای کشوری سلامت متعاقباً اعلام خواهند شد