رهبری
منابع مشترک آزمونهای پیش کارورزی اسفندماه 1396 و بهار و شهریور 1397 و آزمون پذیرش دستیار تخصصی 1397
منابع تکمیلی رشته های تخصصی "زنان و زایمان" و "نورولوژی" برای آزمون پذیرش دستیار تخصصی