رهبری
   وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها   1-اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

   2-ارائه مشاوره به معاونان آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

   3-توانمند سازی و حمایت اعضای هیأت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

   4-پایش ، ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نو آوری در سطح دانشکده

   5-تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی مربوطه و هدایت EDC

   6-نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

   7-نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

   8-توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیاز سنجی و سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

   9-اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت  EDC

   10-ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

   11-همکاری با EDC سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

   12- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها و گروههای آموزشی

   13- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

   14- ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده