رهبری

 وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

1-اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2-ارائه مشاوره به معاونان آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

3-توانمند سازی  و حمایت اعضای هیأت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

4-پایش ، ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نو آوری در سطح دانشکده

5-تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی مربوطه و هدایت EDC

6-نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

7-نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

8-توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیاز سنجی و سیاست ها و اولویت  های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

9-اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت  EDC

10-ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

11-همکاری با EDC سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های  آنان

12- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها و گروههای آموزشی

13- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

14- ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده

آئین نامه ها ، فرمها و مستندات تحلیل آزمون

آیین نامه

فرمها و راهنمای تحلیل آزمون
جلسات تحلیل آزمون
سند توانمندی های دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی
آیین نامه آزمون مهارت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی