رهبری
گروه آموزشی داخلی

طرح درس

روشهای تشخیصی در بیماریهای روماتیسمی -دکتر مقیمی
کلیات بافت همبند وبیولوژی مفاصل - دکترمقیمی
برخورد با بیماریهای تنفسی- دکتر سیگاری
آنمی فقر آهن وهیپوپرولیفراتیو- دکتر خلیلی
آنمی آپلاستیک - دکتر قادری
روشهای تشخیصی در بیماریهای روماتیسمی- دکتر لشکری
برخورد با بیماریهای تنفسی
بیماریهای ریه
گروه آموزشی پاتولوژی

طرح درس

گروه آموزشی کودکان

طرح درس

طرح درس بیماریهای کودکان ( دکتر عطایی)
طرح دوره بیماریهای کودکان ( دکتر عطایی)
بیماریهای خونی در کودکان
بیماری های کودکان
گروه آموزشی بیهوشی

طرح درس

گروه آموزشی پوست

طرح درس

گروه آموزشی فیزیوپاتولوژی

طرح درس

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

طرح درس