رهبری
گروه آموزشی پوست

طرح درس

گروه آموزشی کودکان

طرح درس

گروه آموزشی پاتولوژی

طرح درس

گروه آموزشی بیهوشی

طرح درس

گروه آموزشی داخلی

طرح درس

روشهای تشخیصی در بیماریهای روماتیسمی -دکتر مقیمی
کلیات بافت همبند وبیولوژی مفاصل - دکترمقیمی
برخورد با بیماریهای تنفسی- دکتر سیگاری
آنمی فقر آهن وهیپوپرولیفراتیو- دکتر خلیلی
آنمی آپلاستیک - دکتر قادری
روشهای تشخیصی در بیماریهای روماتیسمی- دکتر لشکری
برخورد با بیماریهای تنفسی
بیماریهای ریه
گروه آموزشی فیزیوپاتولوژی

طرح درس