رهبری
اعضای کمیته EDO دانشکده پزشکی

نام،نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست

دکتر بهرام نیک خو

دانشیار

ریاست دانشکده پزشکی

دکتربهاره موسس

استادیار 

معاون آموزش پزشکی عمومی - تخصصی دانشکده پزشکی

دکتر بهزاد محسن پور دانشیار هیئت علمی دانشکده

دکترمحمدباقر خادم عرفان

استادیار

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی پایه دانشکده پزشکی

دکتر کریم ناصری

دانشیار

مسئول EDO دانشکده پزشکی

دکتر آزاد معروفی

دانشیار

مسئول EDO مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس

دکتر شهناز غفوری

استادیار

مسئول EDO مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

دکتر مجید منصوری

دانشیار

مسئول EDO مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت

دکتر شمسی زارع


مسئولskill lab  دانشکده پزشکی

دکتر مرتضی ابوذری پور

استادیار

مسئول آموزش مجازی دانشگاه

دکتر جعفر سلطانی

استادیار

عضو هیأت علمی  دانشکده پزشکی

دکترلیلا پیرمرادی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر یدا... زارع زاده

دانشیار

رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

دکتر رسول نصیری کالمرزی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

دکتر قاسم زمینی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

سودابه عبداللهی

 

کارشناس EDO دانشکده پزشکی