رهبری
گروه های بالینی

گروه آموزشی زنان و زایمان
 گروه آموزشی کودکان
گروه آموزشی داخلی
گروه آموزشی پاتولوژی
گروه آموزشی پوست
گروه آموزشی جراحی
گروه آموزشی بیهوشی
گروه آموزشی عفونی
گروه آموزشی اورولوژی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
گروه آموزشی چشم پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس