رهبری
گروه آموزشی بیهوشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
بهزاد احسن دکتری تخصصی بیهوشی مدیر گروه
نگین قدمی دکتری تخصصی بیهوشی عضو هیئت علمی
محمدآزاد ماجدی دکتری تخصصی بیهوشی عضو هیئت علمی
کریم ناصری دکتری تخصصی بیهوشی عضو هیئت علمی
موسی  شیرمحمدی دکتری تخصصی بیهوشی عضو هیئت علمی
فرزاد سرشیوی دکتری تخصصی بیهوشی عضو هیئت علمی
 
 
                                  طرح درس