رهبری
گروه آموزشی پوست
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
فرخ راد دکتری تخصصی پوست مدیر گروه
رکسانا یغمایی دکتری تخصصی پوست عضو هیئت علمی