رهبری
گروه آموزشی پوست
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
فرخ راد دکتری تخصصی پوست مدیر گروه
رکسانا یغمایی دکتری تخصصی پوست
عضو هیئت علمی
 
                                 طرح درس