رهبری
گروه آموزشی زنان و زایمان
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
شعله شاه غیبی دکتری تخصصی زنان وزایمان مدیر گروه
فریبا سیدالشهدایی دکتری تخصصی زنان وزایمان عضو هیئت علمی
فرناز  زندوکیلی دکتری تخصصی زنان و زایمان عضو هیئت علمی
نسرین صوفی زاده دکتری تخصصی زنان و زایمان عضو هیئت علمی
فریبا فرهادی فر دکتری تخصصی زنان وزایمان عضو هیئت علمی
سیده ریحانه یوسفی شارمی دکتری تخصصی زنان و زایمان عضو هیئت علمی
معصومه  رضایی دکتری تخصصی زنان و زایمان عضو هیئت علمی