رهبری
گروه آموزشی عفونی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
بهزاد محسن پور دکتری تخصصی بیماریهای عفونی مدیر گروه/ معاون آموزش پزشکی عمومی و تخصصی دانشکده پزشکی
کتایون حاجی باقری دکتری تخصصی بیماریهای عفونی عضو هیئت علمی
شهلا افراسیابیان دکتری تخصصی بیماریهای عفونی عضو هیئت علمی