رهبری
گروه آموزشی داخلی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
کامبیز یزدانپناه فوق تخصص گوارش بالغینعضو هیئت علمی
نیلوفر مقبل دکتری تخصصی داخلی عضو هیئت علمی
نسرین مقیمی فوق تخصص روماتولوژیمدیر گروه
شهناز غفوری فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم عضو هیئت علمی
باران پرهیزکار فوق تخصص گوارش بالغین عضو هیئت علمی
رضا خلیلی دیزجی
فوق
تخصص
خون و سرطان عضو هیئت علمی
عزت ا... رحیمی دکتری تخصصی داخلی عضو هیئت علمی
لطف ا... ساعد فوق تخصص غدد بزرگسال عضو هیئت علمی
انور محمدی بانه فوق تخصص نفرولوژی عضو هیئت علمی
شهدک  داداش پور فوق تخصص نفرولوژی عضو هیئت علمی
محمد سعد فرقانی فوق تخصص نفرولوژی عضو هیئت علمی/ معاون آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید
وحید یوسفی نژاد دکتری تخصصی پزشکی قانونی عضو هیئت علمی
بایزید قادری فوق تخصص خون و سرطان عضو هیئت علمی
ناصح سیگاری فوق تخصص بیماریهای ریه عضو هیئت علمی
فرشاد شیخ اسماعیلی فوق تخصص گوارش عضو هیئت علمی