رهبری
بخش آموزشی نورولوژی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
بهروز احسن دکتری تخصصی مغز و اعصاب رئیس بخش
پیام خماند دکتری تخصصی مغز و اعصاب عضو هیئت علمی
مهسا شجاعی دکتری تخصصی مغز و اعصاب عضو هیئت علمی