رهبری
گروه آموزشی پاتولوژی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
بهرام  نیکخو دکتری تخصصی پاتولوژی مدیر گروه  / رئیس دانشکده پزشکی
رامش  راه حق دکتری تخصصی پاتولوژی عضو هیئت علمی
آیدین مجتهدزاده دکتری تخصصی آسیب شناسی عضو هیئت علمی