رهبری
گروه آموزشی رادیولوژی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
کریم شریفی دکتری تخصصی رادیولوژی مدیر گروه
سوسن محمدی دکتری تخصصی رادیولوژی عضو هیئت علمی