رهبری
گروه آموزشی جراحی عمومی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
فواد  رحیمی دکتری تخصصی اورتوپدی عضو هیئت علمی
جعفر  مبلغی دکتری تخصصی جراحی عمومی مدیر گروه/ معاون آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت
ناصر رحمانپناه فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی عضو هیئت علمی
داود تاسا دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی
فرهنگ صفرنژاد شلمانی دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی
عطاءا... محمدی دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی
سیدستار دارابی دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی
انور الیاسی دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی
شاهرخ ادهمی دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی
امید حسنی فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک عضو هیئت علمی
کیوان صابونی دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی
محمدرضا  صبحیه فوق تخصص جراحی عروق و تروما عضو هیئت علمی
مهدی محمودخانی دکتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب عضو هیئت علمی
طیب قدیمی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی عضو هیئت علمی
حسن معیری دکتری تخصصی جراحی عمومی عضو هیئت علمی