رهبری
بخش آموزشی ارولوژی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی سمت
حشمت ا...  صوفی مجیدپور دکتری تخصصی اورولوژی رئیس بخش
فرزاد عابدی دکتری تخصصی اورولوژی عضو هیئت علمی