رهبری
گروه های علوم پایه

گروه آموزشی آناتومی و علوم تشریح
گروه آموزشی فارماکولوژی
 گروه آموزشی اپیدمیولوژی
 گروه آموزشی انگل و حشره شناسی
 گروه آموزشی فیزیک پزشکی
 گروه آموزشی ایمونولوژی
 گروه آموزشی میکروب شناسی
 گروه آموزشی معارف اسلامی
 گروه آموزشی زبان انگلیسی
 گروه آموزشی بیوشیمی