رهبری
گروه آموزشی آناتومی و علوم تشریح

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
سید هادی انجم روز Ph.D آناتومی  
فردین فتحی Ph.D علوم تشریحی  
محمد جعفر رضایی Ph.D علوم تشریحی  
مهداد عبدی لجین کارشناسی ارشد علوم تشریحی  
پروین ثابتی درحال تحصیل دکتری بافت شناسی  
مرتضی  ابوذری پور Ph.D علوم تشریحی  
عذرا الله ویسی Ph.D بیولوژی تولید مثل  
عرفان دانشی Ph.D علوم تشریحی