رهبری
گروه آموزشی انگل و حشره شناسی

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
قاسم زمینی Ph.D انگل شناسی پزشکی  
فرزاد اعلاء Ph.D قارچ شناسی پزشکی  
محمدباقر خادم عرفانPh.Dانگل شناسی پزشکی
یحیی معروفی Ph.D انگل شناسی پزشکی