رهبری
گروه آموزشی بیوشیمی
 
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
محمد سعید هخامنشی Ph.D بیوشیمی بالینی  
پدرام عندلیبی دکتری داروسازی  
محمد عبدی Ph.D بیوشیمی بالینی  
محمدصالح  هژیر فوق لیسانس علوم تغذیه