رهبری
گروه آموزشی سلولی مولکولی

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
محمدباقر خادم عرفان Ph.D انگل و حشره شناسی  
عباس احمدی Ph.D سلولی مولکولی