رهبری
گروه آموزشی آناتومی و علوم تشریح

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
نادر اسماعیل نسب Ph.D اپیدمیولوژی  
نمامعلی آزادی Ph.D آمارزیستی  
دائم روشنی Ph.D آمار  
بیژن نوری Ph.D آمار زیستی  
ابراهیم قادری Ph.D اپیدمیولوژی  
قباد مرادی Ph.D اپیدمیولوژی